Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na Základnej škole s materskou školou Čadca-Horelica – asistent učiteľa

Úradné oznamy

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8. 2019 – 50% úväzok

Požadovaná kvalifikácia

(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky

Komunikatívnosť

Požadované doklady

  • Prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 30. augusta 2018.

Adresa školy

Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica,
Horelica 429,
02201 Čadca

Kontakt

Tel.: 0421 /433 41 67, e-mail: zshorelica@centrum.sk