Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – príslušník mestskej polície

Úradné oznamy

Dátum a čas výberového konania: 4.2.2019 o 9,00 hod. Kde: Mestská polícia Čadca, Slovenských Dobrovoľníkov 985, 02201 Čadca

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba ktorá:

 • je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,
 • má vek nad 21 rokov,
 • má ukončené min. úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška),
 • má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný životopis,
 • preukaz totožnosti,
 • vodičské oprávnenie,
 • potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru)
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania.

Ďalšie informácie

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom len   v prípade prijatia do zamestnania
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu sú hradené zamestnávateľom len v prípade prijatia do zamestnania
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.