Presunúť na hlavný obsah

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom - upozornenie

Úradné oznamy

Kontrolou vykonávanou pracovníkmi Mestskému úradu Čadca bolo zistené, že väčšina  prevádzkovateľov kuchyne, ktorí poskytujú spoločné stravovanie, naďalej ukladajú kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom, do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu.

Pre tých, ktorým nie je stále jasné, čo je kuchynský odpad, dávame na vedomie, že kuchynský odpad je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja,  ktorý vzniká v reštauráciach, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad okrem nespracovaných zostatkov surovín, neskonzumovaných zostatkov pokrmov a potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení,  patria aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo potraviny inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky  a novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami.

Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych  produktov, je zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty a nakladanie s týmto odpadom sa vykonáva podľa nariadenie EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu. Povinnosťou každého prevádzkovateľa kuchyne je vytriediť kuchynský a reštauračný odpad z komunálneho odpadu a odovzdať ho len osobe oprávnenej nakladať s takýmto odpadom.

Zvozca komunálneho odpadu na území mesta Čadca nie je oprávnenou osobou nakladať s takýmto odpadom.  Kuchynský a reštauračný odpad je zakázané zneškodňovať skládkovaním. Môže sa spracovávať len tlakovou sterilizáciou, kompostovaním po hygienizácii alebo transformáciou na bioplyn alebo spracovateľskými metódami uvedenými v nariadení EP a Rady č. 1069/2009.

Mesto Čadca upozorňuje všetkých pôvodcov takýchto odpadov, že bude vykonávať kontroly zberných nádob na komunálny odpad a ak zistí, že v nádobách na zber komunálnych odpadov  sa bude nachádzať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, zberná nádoba nebude vyprázdnená  a vec bude postúpená príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve na uloženie pokuty za porušenie ust. § 83 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokuta bude uložená podľa  § 117  ods. 2 zákona o odpadoch   v rozpätí od 800 € – 80 000 €.