Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní vypracovaní strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"

Úradné oznamy

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákona“) týmto oznamuje, že dňom 27. 05. 2019 zverejňuje informáciu

o vypracovaní  strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj.

Strategický dokument je zverejnený na  internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, na II. poschodí č.d. 202, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Konzultáciu je potrebné vopred  dohodnúť na č.t. 041/4302224, alebo mailom emilia.duranova@mestocadca.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina  do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.