Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 3. 2019 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2019 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2018. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 3. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2018. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 4. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
 5. Návrh na doplnenie člena komisie výstavby, územného plánovania a investičných činností Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
 6. Informatívna správa k výsledkom kontroly NKÚ SR – Oprava a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti v meste Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 7. Informatívna správa o vykonanej VI. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2018. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 8. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkových organizácií Mesta Čadca- Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 9. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12. 2018. Predkladá: predseda ÚIK – Ing. Emília ĎURANOVÁ
 10. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12. 2018. Predkladajú: Ján KANTORÍK, Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 11. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií Mesta Čadca k 31.12. 2018. Predkladajú: PaedDr. Ján POLÁK, PhDr. Emília HANULÁKOVÁ
 12. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci Fondu malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondov malých projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika pre projekt : So seniormi od Ostravy po Čadcu. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 14. Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci Fondu malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondov malých projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pre projekt : Spoznajme sa navzájom. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 16. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 17. Rôzne
 18. Záver
 19. Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.