Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 13.6.2019 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice.. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2018. Predkladá: Mgr. Radovan JAKUŠ
 3. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 15. ročníka festivalu Drôtomania Čadca 2019. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 4. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 5. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá. Ing. Jaroslav HACEK
 6. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá. Ing. Jaroslav HACEK
 7. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2018. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 8. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2018. Predkladajú: Mgr. Dana JANTULÍKOVÁ, Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 9. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 10. Program odpadového hospodárstva mesta Čadca na roky 2016-2020. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 11. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine mestskej príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca. Predkladá: Mgr. Dana JANTULÍKOVÁ
 12. Koncepcia príspevkovej organizácie - DOMBYT Čadca. Predkladá: Mgr. Dana JANTULÍKOVÁ
 13. Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Mestského podniku služieb Čadca a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Dombytu v Čadci. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 14. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie mesta MPS Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 15. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy Mestského podniku služieb Čadca, príspevkovej organizácie Mesta Čadca, nadobudnutého z projektu Kompostáreň – Čadca na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP- PO1-SC111-2016-11/17. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 16. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom: Cyklocestou za prírodným a kultúrnym dedičstvom česko-slovenského pohraničia. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 17. Určenie sekretára Komisie dopravy a správy mestských komunikácií. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 18. Poverenie poslanca MZ na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Čadci. Predkladá: Ing. Milan GURA
 19. Voľba predsedu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 20. Návrh na schválenie cenníka vstupného s účinnosťou do 15.6.2019: a/ Letného kúpaliska Čadca, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.1. b/ Krytej plavárne Čadca, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.2. Predkladá: Pavol LATKA
 21. Koncepcia umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 22. Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 23. VZN č. 49 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Čadca - zrušenie. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 24. Doplnok č.1 k VZN Mesta Čadca o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v meste Čadca č. 142/2013. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 25. Doplnok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 26. Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 27. Dodatok č. 5 k VZN Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 28. Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o verejnom poriadku č. 1/2019. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 30. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 31. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 32. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 33. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 34. Rôzne
 35. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Ing. Milan G U R A