Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 31. 1. 2019

Úradné oznamy

Na základe § 12, ods. 1)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Kontrola plnenia uznesení MZ Čadca, konaného dňa 20.12.2018. Predkladá:  JUDr. Jozef PAJER
  3. Oboznámenie poslancov MZ Čadca s aktuálnym stavom materiálno-technického vybavenia Mestského podniku služieb Čadca a oboznámenie poslancov MZ Čadca s aktuálnym stavom personálneho obsadenia Mestského podniku služieb Čadca, Domu kultúry Čadca a Dombytu Čadca. Predkladá:  JUDr. Jozef PAJER
  4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 70/2018 zo dňa 28.6.2018, a to predaja areálu bývalej Základnej školy A. Hlinku a zrušenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v areáli bývalej Základnej školy A. Hlinku. Predkladá: JUDr. Jozef PAJER
  5. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 31/2008 zo dňa 25.4.2008, a to v celom rozsahu. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
  6. Návrh na vytvorenie komisii Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Mgr. Tomáš URBANÍK
  7. Návrh na zmenu uznesenia č. 19/2015 zo dňa 12.2.2015 v znení uznesenia č. 91/2015 zo dňa 29.10.2015. Predkladá: Mgr. Tomáš URBANÍK
  8. Predloženie návrhu rozpočtu Mesta Čadca na roky 2019 až 2021. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
  9. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.