Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 4.4.2019 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2019 - 2021. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  3. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2019 – 2021. Predkladajú: Mgr. Dana JANTULÍKOVÁ, Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
  4. Doplnok č. 5 k VZN Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
  5. Informatívna správa o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
  6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny operačný program s názvom Cyklistická komunikácia v meste Čadca –  3. etapa. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
  7. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  8. Rôzne
  9. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.