Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 8.2.2019 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 8. februára 2019 (piatok) o 8.30 hod.vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
  3. Návrh na Dodatok č. 1 Štatútu mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
  4. Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
  5. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Čadci. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
  6. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
  7. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
  8. Zriadenie výborov v mestských častiach. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.