Presunúť na hlavný obsah

Prenájom nebytový priestor o výmere 70,56 m2 ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry

Úradné oznamy

Dom kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11, IČO: 37798740,  ako správca majetku Mesta Čadca podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel ponúka na prenájom:

Predmet: nebytový priestor o výmere 70,56 m2 ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11

Doba nájmu je 3 roky od uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Minimálna výška nájmu: 32,47  €/m2.

Lehota na doručenie cenových ponúk je stanovená do 26.03.2019 vrátane do 12.00 hod. na adresu: Dom kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca v zalepenej obálke s označením vyhlasovateľa, záujemcu a názvu: „Cenová ponuka na prenájom  – neotvárať“.

Cenová ponuka musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, IČO, sídlo firmy),
  2. predmet nájmu,
  3. účel nájmu,
  4. cenovú ponuku na konkrétny predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájmu, a to cenu za 1 m2 a cenu za celkovú výmeru,
  5. čestné vyhlásenie – § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov,
  6. vyhlásenie podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,

doklady požadované v bodoch 5) a 6) možno získať na adrese www.mestocadca.sk alebo u kontaktnej osoby.

Upozornenie:

  • Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
  • Dom kultúry v Čadci nie je platcom DPH.

Kontaktná osoba: Mgr. Kullová Ľubica, tel. č. 041/4322121, e-mail: dk@mestocadca.sk