Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Plán dopravnej oblužnosti Žilinského samosprávneho kraja

Úradné oznamy

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákona“) týmto oznamuje, že dňom 29. 10. 2020 zverejňuje informáciu o Oznámení o  strategickom dokumente „Plán dopravnej oblužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj. Strategický dokument je zverejnený na  internetovej stránke
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-dopravnej-obsluznosti-zilinskeho-samospravneho-kraja 

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Je potrebné sa vopred  dohodnúť na č.t. 041/4302224, alebo mailom emilia.duranova@mestocadca.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina  do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia.