Presunúť na hlavný obsah

Pokračovanoe správneho konania vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 9. novembra 2020 bolo doručené Ministerstvom životného prostredia SR upovedomenie o pokračovaní správneho konania vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ vypracovanej podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) navrhovateľom, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava v konečnom zastúpení EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava.

MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d3-cadca-bukov-svrcinovec-zmena-2020-

Do dokumentu je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy na vlastné náklady) aj na  Mestskom úrade, oddelenie ŽP a OH Čadca, II. poschodie kanc. č. 202. Vzhľadom na núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné sa vopred objednať na č.t. 0905 759 009, alebo 041/4302224

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.