Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 15.12.2020 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2020 (utorok) o8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva aurčenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. II. zmena rozpočtu mesta Čadca za rok 2020. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. Zverenie majetku mesta do správy príspevkových organizácií. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 4. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2020 - I. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie - Mestský podnik služieb Čadcana rok 2020. Predkladá: Pavol LATKA
 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 124/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovaniaa prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 5/2019 o daniza užívanie verejného priestranstva. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 8. Doplnok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Vyhodnotenie zimnej údržby 2019/2020 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2020/2021. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 10. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta Čadca v správe Dombytu Čadca. Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
 11. Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti sprevádzkou, údržbou a modernizáciou Mestského informačného systému a Informačného systému podnikateľov v meste Čadca („Zmluva“). Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení bytových domov a príslušnej technickej vybavenosti v lokalite Žarec v Čadci. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.