Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 24. 9. 2020 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca vdp. ThDr. Ladislavovi Ostrákovi podpredsedovi Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie. Predkladá: Ing. Milan GURA
  3. Odstúpenie prevádzky Fitcentra Ing. Vladimír Baranec, VITALON, Chalúpkova 155, 022 01 Čadca. Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
  4. Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2020. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  5. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému podniku služieb Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  6. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
  7. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  8. Rôzne
  9. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Ing. Milan G U R A