Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 25.6.2020 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2020-2022. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2020-2022. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 4. Záverečný účet mesta Čadca za rok 2019. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 5. Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 2019. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 6. Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 7. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2020 športovým klubom, nadáciám, združeniam a neziskovým organizáciám. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie, rozpočtovej organizácie mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 9. Zmena sídla príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca. Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
 10. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.