Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 5. 3. 2020 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm.zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 05. marca 2020 štvrtok 8:30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2019. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 3. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2019. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 4. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca. Predkladá: Ing. Milan Gura – primátor mesta Čadca
 5. Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2019. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta č.6/2019. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 7. Žiadosť o udelenie výnimky z prevádzkového času prevádzke Clip Bar, Palárikova ul. 87, 022 01 Čadca, zastúpenej konateľkou spoločnosti JJ+D, s.r.o., Raková 919, 023 51 Raková, Janou Urbaníkovou. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 8. Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12. 2019. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 9. Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií mesta Čadca k 31.12. 2019. Predkladajú: PhDr. Juraj KANTORÍK, Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 10. Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku dňu 31.12. 2019. Predkladajú: PaedDr. Ján POLÁK, PhDr. Emília HANULÁKOVÁ
 11. Zverenie majetku mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 12. Informatívna správa k Uzneseniu č. 107/2019 zo dňa 14.11. 2019. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN
 13. Informatívna správa k Uzneseniu č. 109/2019 zo dňa 14.11. 2019. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN
 14. Informatívna správa o stave Hokejbalového ihriska v Čadci. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Návrh na vyradenie výdajných školských jedální zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.5. 2020. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 16. Návrh na zaradenie školskej jedálne a výdajných školských jedální do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 01.06. 2020. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 17. Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2020. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 19. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 20. Rôzne
 21. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Ing. Milan GURA