Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 5.6.2020 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 05. júna 2020 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Prejednanie Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 05.12.2019, Pd 13/20/5502-7 zo dňa 24.03.2020. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
  3. Stanovenie platu primátora mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
  4. Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
  5. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie Dom Kultúry v Čadci. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
  6. Správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2019. Predkladá: Mgr. Radovan JAKUŠ
  7. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladajú: Ing. František ŠČURY(8) Rôzne
  8. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.