Presunúť na hlavný obsah

Spoločné verejné prerokovanie: Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti: „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR

Úradné oznamy

V zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Mesto Čadca v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou, Obcami Svrčinovec, Raková, Zákopčie a Dunajov a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava, Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie: Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti: „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“, (pre dotknuté mestá a obce: Čadca, Krásno nad Kysucou, Zákopčie, Raková, Dunajov, Svrčinovec), ktoré sa bude konať dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10.00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.).

Upozornenie: spoločné verejné prerokovanie prebehne iba v prípade zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s covid-19. o prípadnom posune termínu budeme informovať.

Na verejné prerokovanie sa pozýva:

 • Ministerstvo životného prostredia SR - odbor posudzovania vplyvov na ŽP
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Úrad Žilinského samosprávneho kraja
 • Okresný úrad Žilina - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja
 • Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Okresný úrad Čadca - odbor krízového riadenia
 • Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor
 • Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci
 • Krajský pamiatkový úrad Žilina
 • MŽP SR - Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
 • Ministerstvo obrany SR
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
 • SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., Púchov