Presunúť na hlavný obsah

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na splnenie zákonnej povinnosti 2020

Úradné oznamy

Mesto Čadca upozorňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov) na zákonnú povinnosť, každoročne do 15. februára oznámiť za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) umiestnený v k. ú. Čadca a k. ú. Horelica spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie podklady potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok, najmä druh a príkon technológie (v kW); druh, množstvo a kvalitatívne ukazovatele spotrebovaných palív a surovín, počet prevádzkových hodín MZZO, druh a účinnosť odlučovacích zariadení, výška komína....

Ide najmä o stacionárne zariadenia na spaľovanie palív - plynných, tekutých alebo pevných (kotly na vykurovanie prevádzkových priestorov atechnologické zariadenia prevádzok) s menovitým tepelným príkonom do 300 kW, stacionárne piestové spaľovacie motory s príkonom do 300 kW a ďalšie prevádzky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa kategorizácie uvedenej v prílohe č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

Vyššie uvedená zákonná povinnosť vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zmien a doplnkov.

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z., o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zmien a doplnkov v prípade porušenia zákonnej povinnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. (nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára) má Mesto Čadca zákonnú povinnosť uložiť pokutu prevádzkovateľovi MZZO do sumy 663,87 €.