Presunúť na hlavný obsah

Vypracovanie strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027

Úradné oznamy

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027“ 

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 27.07.2020 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 6 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027“  obstarávateľom, Okresný úrad Žilina.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR

Do Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu možno nahliadnuť aj na Mestskom úrade v Čadci, oddelení ŽP a OH, II. poschodie kanc. č. 202, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 10. 08. 2020