Presunúť na hlavný obsah

Začatie správneho konania Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO – 2 kazeta. SO-206 zakrytie a rekultivácia

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 3. decembra 2020 bolo doručené Ministerstvom životného prostredia SR  oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO – 2 kazeta. SO-206 zakrytie a rekultivácia“ vypracovanej podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) navrhovateľom, Jozef Kondek – JOKO a syn, Jozef Kondek – právny nástupca Podzávoz 2373, 022 01 Čadca.
MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cadca-podzávoz-skládka-odpadov-nno-2-kazeta-so-206-zakrytie-rekultivac

Do dokumentu je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy na vlastné náklady) aj na  Mestskom úrade, oddelenie ŽP a OH Čadca, II. poschodie kanc. č. 202. Vzhľadom na núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné sa vopred  dohodnúť na stretnutí na č.t. 0905 759 009, alebo 041/4302224

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.