Presunúť na hlavný obsah

Doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Čierne“

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 08.03.2021 bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Čierne“.

Do správy o hodnotení strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť na Okresnom úrade v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP prostredie, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Taktiež je možné nahliadnuť na MÚ, oddelení ŽP a OH Čadca, avšak je potrebné sa vopred dohodnúť na tel.č. 041/4302224. 

Písomné stanovisko k správe o hodnotení k strategického dokumentu je možné doručiť do 21 dní odo dňa zverejnenia na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Čadca, Palárikova  91, 022 01 Čadca.