Presunúť na hlavný obsah

Oznam o vypracovaní zmeny strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje o oznámení podanom Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja o vypracovaní zmeny strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“, obstarávateľom Žilinský samosprávny kraj.

Oznámenie je verejne prístupné na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia.