Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 02.11.2021 bolo  doručené Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“ obstarávateľom Žilinský samosprávny kraj

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“ je zverejnené na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20

Verejnosť má možnosť  nahliadnuť do strategického dokumentu na uvedenej internetovej stránke, robiť si z neho odpisy, výpisy. Zároveň môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia.