Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti „Prevádzka na zber ostatných odpadov Čadca, Podzávoz“

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 1. apríla 2021 bolo doručené Okresným úradom v Čadci, odborom starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti „Prevádzka na zber ostatných odpadov Čadca, Podzávoz“ vypracovanej podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) navrhovateľom, PB KOVY, s.r.o. Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, IČO 36420115.

Zámer je zverejnený na webovej stránke ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prevadzka-na-zber-ostatnych-odpadov-cadca-podzavoz-

Do dokumentu je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy na vlastné náklady)  na Okresnom úrade v Čadci, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca. Vzhľadom na núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné sa vopred  dohodnúť na stretnutí.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.