Presunúť na hlavný obsah

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje verejnosť v súlade s ust. § 37 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanom Záverečnom stanovisku z posudzovania navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“, navrhovateľom, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26.. 

Záverečné stanovisko je vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 859/2021-1.7rc-R na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme verejnosť, že do  záverečného stanoviska môže nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, odd. ŽP a OH II. poschodie, č.d. 202, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.041/4302224.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku. Rozklad možno podať na: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 812 35 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia.