Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 12.3.2021 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2021 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2020. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 3. Informatívna správa o pandemickej situácii a prijatých opatreniach v meste Čadca. Predkladá: Mgr. Marián KRÁĽ
 4. Informatívna správa o činnosti DHZ v meste Čadca za rok 2020. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 5. Návrh Organizačného poriadku DHZ mesta Čadca. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 6. Návrh na schválenie preventivára požiarnej ochrany mesta Čadca. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 7. Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 8. Schválenie kontokorentného úveru. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 9. Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12. 2020. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 10. Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií mesta Čadca k 31.12. 2020. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 11. Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií mesta Čadca k 31.12. 2020. Predkladajú: PaedDr. Ján POLÁK, PhDr. Emília HANULÁKOVÁ
 12. Technická evidencia miestnych komunikácií mesta Čadca. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 13. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Upozornenie

Od 08.02. 2021 vstúpil do platnosti COVID automat, ktorého základnou úlohou je monitorovať vývoj epidémie a prijať včasné opatrenia tak, aby epidemiologická situácia bola pod kontrolou, stabilizovaná s hlavným cieľom zlepšovania súčasného stavu. Na základe COVID AUTOMATU platí od pondelka 01.03. 2021 prísnejší režim pre okres Čadca, ktorý spadá do III. bordového stupňa. V rámci opatrení v tomto stupni platí, že test do práce je platný sedem dní. Na základe uvedeného bude pri vstupe do priestorov Mestského úradu v Čadci požadovaný doklad o negatívnom výsledku testu prípadne platnej výnimke.