Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 17. 12. 2021 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutočnídňa 17. decembra 2021 (piatok) o 8.30 hod. V Dome kultúry v Čadci, I. poschodie, spoločenská sála.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2022-2024 Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2022-2024 Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 4. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe Dombytu Čadca Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
 5. Informatívna správa o plnení uznesenia MZ č. 39/2020 vo veci majetkového podielu v spoločnosti MTS, a.s. Čadca Predkladajú: Ing. Milan GURA, Milan POLÁČEK (predseda predstavenstva spoločnosti)
 6. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v zmysle výzvy Fondu na podporu športu č.2021/004 s názvom: Rekonštrukcia časti Športového areálu mesta Čadca (rekonštrukcia krytej tribúny, vstupy na nekrytú tribúnu, nekrytá tribúna, oplotenie areálu a verejné osvetlenie) na ulici Športovcov 2525, Čadca Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 7. Predloženie Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny operačný program s názvom: Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 8. Informatívna správa o odstúpení budúceho predávajúceho CA Develop, s.r.o. od Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy v znení Dodatku č.1 a 2 Predkladá: Mgr. Monika MICHALISKOVÁ
 9. Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účasti samosprávy v obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120 Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 10. Vyhodnotenie zimnej údržby 2020/2021 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2021/2022 Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 11. Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s ním súvisiacich potrebných dokumentov Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca č. 7/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 13. Správa o výsledkoch kontroly Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 15. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností Predkladá: Ing. František ŠČURY
 16. Rôzne
 17. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Ing. Milan Gura

Upozornenie: Z dôvodu prebiehajúcej pandémie a prijatia prísnych bezpečnostných opatrení dodržiavajte a rešpektujte aktuálne protiepidemiologické opatrenia a nariadenia. Ďakujeme.