Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 23.9.2021 o 8:30

Úradné oznamy

na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2021 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Voľba hlavného kontrolóra mesta ČadcaPredkladá: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
 3. Informatívna správa o vykonanej II. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2021Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 4. Zverenie majetku mesta Čadca do správy rozpočtových a príspevkových organizáciíPredkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 5. Návrh memoranda o spolupráci s mestom ŽilinaPredkladá: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
 6. Návrh na zaradenie lokality nachádzajúcej sa v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica
 7. do národného zoznamu území európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúkyPredkladá: Ing. Peter LARIŠ
 8. Návrh VZN mesta Čadca č. 5/2021 o určení spádových materských škôlv zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ČadcaPredkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Čadca č.6/2021Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 10. Voľba prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 2022-2025Predkladá: Mgr. Monika MICHALISKOVÁ
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľnostíPredkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Upozornenie

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie a prijatia prísnych bezpečnostných opatrení dodržiavajte a rešpektujte aktuálne protiepidemiologické opatrenia a nariadenia. Ďakujeme.