Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 25.6.2021 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2021 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Záverečný účet mesta Čadca za rok 2020. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 2020. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 4. I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2021. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 5. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2021 – I. zmena rozpočtu. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 6. Odňatie majetku mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Dombytu v Čadci, zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií Dombytu v Čadci a Mestskému podniku služieb v Čadci. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 7. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 8. Návrh úpravy cenníka Mestskej plavárne Čadca s platnosťou od 1.9. 2021. Predkladá: Pavol LATKA
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Čadca, výške nájmu a o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv mestských nájomných bytov. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 10. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 12. VZN mesta Čadca č. 1/2021 o zrušení výdajných školských jedální a zriadenie školskej jedálne a výdajných školských jedální pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 13. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2021 občianskym združeniam, kultúrnym organizáciám, nadáciám a neziskovým organizáciám. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Čadca. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
 16. Zriadenie záložného práva k bytovým domom súpisné čísla 3293, 3294 a 3295 na pozemkoch p.č. KN-C 15298/92, 15298/93, 15298/94 v k.ú. Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 18. Rôzne
 19. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).