Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 31.3.2021 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2021 (streda) o 8.30 hod. v Dome kultúry v Čadci, I. poschodie, spoločenská sála

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 
Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 26.1.2018
Predkladá: Ing. František ŠČURY
  3. Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2021 -2023 
Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  4. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2021-2023
Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
  5. Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca
Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
  6. Stanovenie platu primátora mesta Čadca
Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
  7. Rôzne
  8. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Upozornenie

Od 08.02. 2021 vstúpil do platnosti COVID automat, ktorého základnou úlohou je monitorovať vývoj epidémie a prijať včasné opatrenia tak, aby epidemiologická situácia bola pod kontrolou, stabilizovaná s hlavným cieľom zlepšovania súčasného stavu. Na základe COVID AUTOMATU platí od pondelka 01.03. 2021 prísnejší režim pre okres Čadca, ktorý spadá do III. bordového stupňa. V rámci opatrení v tomto stupni platí, že test do práce je platný sedem dní. Na základe uvedeného bude pri vstupe do priestorov Mestského úradu v Čadci požadovaný doklad o negatívnom výsledku testu prípadne platnej výnimke.