Presunúť na hlavný obsah

Rozhodnutie v zisť. konanía D3 Čadca, Bukov - II. profil

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje verejnosť v súlade s ust. § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní zmeny navrhovanej činnosti „Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica -Čadca, Bukov II. profil“ navrhovateľom  spoločnosťou, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Rozhodnutie v zisťovacom konaní zmeny navrhovanej činnosti bolo vydané pod č. 7076/2021-6.6rc--R  dňa 28.04.2021 a doručené Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP Bratislava dňa 06. 05. 2021.

Proti rozhodnutí možno podať do 15 dní od jeho zverejnenia rozklad na MŽP SR.