Presunúť na hlavný obsah

Rozhodnutie v zisť. konaní Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatnýcho odpadov - zvýšenie kapacity

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje verejnosť v súlade s ust. § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie kapacity“ navrhovateľom  spoločnosťou JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca. Rozhodnutie bolo vydané pod č. OU-CA-OSZP-2021/000238-015  dňa 07.01.2021 a elektronicky doručené Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca dňa 07. 01. 2021.