Presunúť na hlavný obsah

Územný plán centrálnej mestskej zóny Čadca zmeny a doplnky č. 18/2020

Úradné oznamy

Mesto Čadca, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca, (ďalej ÚPN-CMZ Čadca) oznamuje v súlade s ustanoveniami § 23 stavebného zákona vlastníkom pozemkov, nachádzajúcich sa v riešenom území predmetnej aktualizácie územného plánu, občanom, fyzickým a právnickým osobám prerokúvanie Návrhu Zmien a Doplnkov č. 18/2020 ÚPN-CMZ Čadca.

V súlade s ustanoveniami § 23 ods. 1 až 3) Stavebného zákona predkladá Mesto Čadca predmetný Návrh Zmien a Doplnkov na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.mestocadca.sk

Verejné prerokovanie Zmien a Doplnkov č. 18/2020 ÚPN-CMZ Čadca sa uskutoční dňa 24. augusta 2021 (utorok) o 1400 hod. v Dome kultúry v Čadci na Matičnom námestí č. 11.

V súlade s ustanoveniami § 23 Stavebného zákona sú vlastníci pozemkov, nachádzajúcich sa v riešenom území Zmien a Doplnkov, občania, fyzické a právnické osoby oprávnení podať písomné pripomienky k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 18/2020 ÚPN-CMZ Čadca na adresu Mestský úrad Čadca, Oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.