Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na Základnej škole Jána Amosa Komenského

Úradné oznamy

Základná škola Jána Amosa Komenského v Čadci  prijme od 2. 9. 2021 do zamestnania:

  • Učiteľ/ka primárneho vzdelávania 1 celý úväzok – PP na dobu určitú
  • Asistent/ka učiteľa – 1 celý úväzok – PP na dobu určitú
  • Asistent/ka učiteľa – 0,5 úväzok – PP na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Prevádzkovo-administratívny zamestnanec ŠJ – 0,5 úväzok – PP na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady – úplné stredné odborné vzdelanie.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady

  • žiadosť o zamestnanie
  • štruktúrovaný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • pre pracovné miesto v bode 4. - zdravotný preukaz a osvedčenie o spôsobilosti pre prácu s potravinami

Záujemcovia môžu posielať žiadosti do 20.08.2021  na adresu školy:

ZŠ J. A. Komenského
Ulica Komenského 752
022 04 Čadca

alebo elektronicky na adresu riaditel@zskomcadca.sk