Presunúť na hlavný obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca
  

Úradné oznamy

Mestské zastupiteľstvo v  meste Čadca v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.41/2021 zo dňa 25.06.2021 vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Čadca, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Mestského  zastupiteľstva v Čadci, dňa 23.09.2021.

Kvalifikačne predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

 • ukončene minimálne úplne stredné vzdelanie,
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom mesta, rozpočtových a príspevkových organizácii ako aj obchodných spoločnosti založených mestom,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov tykajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy,
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),
 • komunikačne schopnosti,

Náležitosti písomnej prihlášky

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvale bydlisko, kontaktne údaje (e-mail, telefón),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pripadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 • údaje potrebne na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 pism. a) zákona  330/2007 Z. z. o registri trestov (viď. prílohu – potrebne vyplniť podľa údajov uchádzačov o funkciu hl. kontrolóra)
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že ma spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
 • zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánovprávnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona     č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Čadca.

Termín ukončenia doručenia prihlášok

08.09.2021 do 14:30 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

Miesto a spôsob doručenia prihlášok

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Čadca zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu:

 • poštou na adresu Mestsky úrad, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca alebo 
 • osobne do podateľne Mestského úradu v Čadci, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca, podateľňa mesta Čadca.

Zalepenú obálku je potrebne označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.
 
Každý kandidát, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, bude pozvaný na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2021 Uchádzači budú pozvaní elektronickou poštou (e-mailom) a prostredníctvom poštového podniku formou doporučenej zásielky adresovanej „do vlastných rúk“ s vyznačením lehoty na uloženie 3 dni.

Samotnému aktu volieb HK bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút.

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca a náležitostí prihlášky nájdete na: https://www.mestocadca.sk/files/uznesenia-mz-25-6-2021.pdf