Presunúť na hlavný obsah

Záverečné stanovisko Stratégia udržateľného rozvoja dopravy ŽSK

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje verejnosť v súlade s ust. § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanom Záverečnom stanovisku z posudzovania strategického dokumentu   „STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“, obstarávateľom Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP, Komenského 48, 011 49 Žilina. 

Záverečné stanovisko je zverejnené na internetovej stránke na adrese: htps://www.enviroportalsk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Verejnosť si môže z neho robiť výpisy, odpisy.