Presunúť na hlavný obsah

Zmena navrhovanej činnosti zisť. konania Úseky Diaľnice D3 Kys.N.M-Oščadnica-Čadca-Bukov II. profil - informácia

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje o oznámení podanom MŽP SR Bratislava v súlade s ust. § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o konaní vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene navrhovanej činnosti na životné prostredie  „Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov II. profil“ navrhovateľom  spoločnosťou, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese: http://www.enviroportal.sk/

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu v Čadci, avšak pre súčasnú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade záujmu o nahliadnutie, príp. urobenia si na vlastné náklady výpisy, odpisy, je potrebné sa vopred dohodnúť na tel. č. 041/4302224, alebo e-mailom: emilia.duranova@mestocadca.sk.

Písomné stanovisko je možné doručiť do desiatich pracovných dní od zverejnenia na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra  č. 1, 812 35 Bratislava.