Presunúť na hlavný obsah

Zmeny a Doplnky č. 3 ÚP mesta Krásno nad Kysucou

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 05.11.2021 bolo  doručené Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca, oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 ÚP mesta Krásno nad Kysucou“ obstarávateľom Mesto Krásno nad Kysucou

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 ÚP mesta Krásno nad Kysucou“  je zverejnené na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-mesta-krasno-nad-kysucou

Verejnosť má možnosť  nahliadnuť do strategického dokumentu na uvedenej internetovej stránke, príp. je možné uskutočniť konzultácie na OÚ – odbore starostlivosti o ŽP Čadca v pracovných dňoch. Termín konzultácie je potrebné vopred dohodnúť tel. na č. 0414308751 alebo mailom: monika.husarova@minv.sk. Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Čadca do 15 dní odo dňa zverejnenia.