Presunúť na hlavný obsah

Zmeny a Doplnky č. 18/2020 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Úradné oznamy

Obstarávateľ, Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971 predložil dňa 16.8. 2021 Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a Doplnky č. 18/2020 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Znenie oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a Doplnky č. 18/2020 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca je zverejnené na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-18-2020-uzemneho-planu-centralnej-mestskej-zony-cadca-

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzýva mesto Čadca, ako obstarávateľa strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne Vás žiadame, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a dokedy je možné predkladať stanoviská. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Zároveň Vás žiadame o písomné oznámenie dňa, od ktorého bola verejnosť o uvedenom zámere informovaná a o zaslanie potvrdeného oznámenia o zverejnení.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň Vás žiadame aj o zaslanie stanoviska v elektronickej podobe na adresu: monika.husarova@minv.sk.

Telefón E-mail Internet IČO +421414308750 oszp.ca@minv.sk www.minv.sk 00151866
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308751 alebo e-mailom: monika.husarova@minv.sk)