Presunúť na hlavný obsah

Zmeny a doplnky ÚP obce Raková - zverejnenie strategický dokument

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje o oznámení podanom Okresným úradom v Čadci, odborom starostlivosti o životné prostredie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a Doplnky Územného plánu obce Raková“, obstarávateľom Obec Raková.

Oznámenie je verejne prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-uzemneho-planu-obce-rakova-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca do 15 dní odo dňa zverejnenia.