Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát
poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci

Úradné oznamy

Primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura oznamuje, že s účinnosťou od 30.8.2022 zanikol mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., Rsc. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca zaniká vzdaním mandátu, ktorá bola písomne doručená na Mestský úrad v Čadci dňa 30. 8. 2022.


V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.


Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkom do mestského zastupiteľstva sa stal  Ing. František Prívara

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods.  2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.