Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 10.8.2022 o 8:30 hod.

Úradné oznamy

Na základe žiadosti skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Čadca zo dňa 27.7.2022 v zmysle § 12 ods. 1 druhej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 10. augusta 2022 (streda) o 08.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Rekonštrukcia mestského domu. Predkladá: Ing. Marián HLAVÁČ, MBA
  3. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR . 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).