Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 13.5.2022 o 8:30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 13. mája 2022 (piatok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre Operačnýprogram Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, s názvom Megoňky – Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia v zmysle výzvy- kód výzvy: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V A SK- CZ/2021/13. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
  3. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).