Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 16.12.2022 o 8:30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2022 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Vyhodnotenie zimnej údržby 2021/2022 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2022/2023. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 3. Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 4. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke / bezplatnom užívaní / majetku mesta v správe Dombytu Čadca od 02.01.2023 – 30.06 2023. Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
 5. VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 6. VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 7. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Milanovi Gurovi. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 8. Návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Čadci. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD., RSc.
 9. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 10. Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich členov a predsedov. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD., RSc.
 11. Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 12. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Čadca. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 13. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Materiál k zastupiteľstvu na stiahnutie