Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 18.3.2022 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2022 (piatok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2021. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 3. Informatívna správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Čadca za rok 2021. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 4. Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12.2021. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 5. Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií mesta Čadca k 31.12. 2021. Predkladajú: Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK, Pavol LATKA
 6. Návrh uzatvorenia nájomnej zmluvy o prenájme častí pozemkov na umiestenie sviečkomatov na cintorínoch mesta Čadca. Predkladá: Pavol LATKA
 7. Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií mesta Čadca k 31.12. 2021. Predkladajú: PhDr. Emília HANULÁKOVÁ, PaedDr. Ján POLÁK
 8. Návrh VZN mesta Čadca č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 10. Schválenie kontokorentného úveru. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 11. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2022 občianskym združeniam, kultúrnym organizáciám, nadáciám a neziskovým organizáciám. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 12. Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 13. Stanovenie platu primátora mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 14. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny operačný program s názvom: Regenerácia vnútrobloku sídliska Žarec v meste Čadca. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 15. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny operačný program s názvom: Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v meste Čadca. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 17. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 18. Rôzne
 19. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Upozornenie: Z dôvodu prebiehajúcej pandémie a prijatia bezpečnostných opatrení dodržiavajte a rešpektujte aktuálne protiepidemiologické opatrenia a nariadenia. Ďakujeme.