Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 19.8. o 8.30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta 2022 (piatok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Informatívna správa o realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci“. Predkladá: RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
  3. I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2022. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  4. I. zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2022. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
  5. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁsp;
  6. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  7. Rôzne
  8. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).