Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 24.11.2022 o 9:00 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 12, ods.1 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční
dňa 24. novembra 2022 (štvrtok) o 9:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva. Predkladá: Mgr. Miloš PAHOLEK
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  7. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.