Presunúť na hlavný obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)

Úradné oznamy

Príslušný orgán - Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja asociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program- hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-zakopcie-2022-20

Stanoviská verejnosti koznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie 2022 – 2031 (aktualizácia)“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou, ktorá podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods. 3 zákona, do desať dní po doručení oznámenia o strategickom dokumente zverejní v celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Adresa na zasielanie stanovísk: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie Palárikova 91, 022 01 Čadca, e-mail: monika.husarova@minv.sk tel.č.: 0961574252

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou pripomienkovania oznámenia o strategickom dokumente zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.