Presunúť na hlavný obsah

Rozšírenie existujúcej prevádzky spol. Frauenthal Gnotec Slovakia – Čadca

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva  oznamuje, že dňa 21.02.2022 bolo  doručené Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 02201 Čadca oznámenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie existujúcej prevádzky spol. Frauenthal Gnotec Slovakia – Čadca,“ navrhovateľom Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o. Podzávoz 2824, 02201 Čadca.

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje, že oznámenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie existujúcej prevádzky spol. Frauenthal Gnotec Slovakia – Čadca,“ je zverejnené na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-existujucej-prevadzky-spol-frauenthal-gnotec-slovakia-cadca

Verejnosť má možnosť  nahliadnuť do  dokumentu na uvedenej internetovej stránke, alebo na Mestskom úrade v Čadci, oddelení ŽP a OH, kanc. č.202, robiť si z neho odpisy, výpisy. Taktiež je možnosť konzultácie v pracovné dni, počas úradných hodín na Okresnom úrade v Čadci, odbore ŽP. Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na č.t. 041/4308751 alebo mailom: monika.husarova@minv.sk. Sprístupnenie informácie pre verejnosť je 10 dní.

Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vyjadrenie je potrebné predložiť na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca.